Ons Privacy beleid

Maak nu een afspraak

Medifysio Kaatsheuvel, gevestigd aan Amerikastraat 14 5171 PL Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://medifysiokaatsheuvel.nl/

Amerikastraat 14 5171 PL Kaatsheuvel

0416 23 56 12

Medi Fysio Kaatsheuvel vindt de bescherming van de privacy belangrijk. Daarom behandelt Medi Fysio Kaatsheuvel  je privacygevoelige informatie met de grootst mogelijk zorg. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk privacybeleid Medi Fysio Kaatsheuvel hanteert.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medi Fysio Kaatsheuvel. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring

-De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Medi Fysio Kaatsheuvel. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens worden door Medi Fysio Kaatsheuvel. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Identificatie van patiënten

-Communicatie met patiënten

-Het uitvoeren van werkplek- en gezondheidsonderzoeken

-Het infomeren van en het geven van terugkoppelingen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners

-Het opstellen van rapportages en adviezen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners

-Het vormen en bijhouden van een medisch dossier

-De declaratie en facturering van zorgkosten

-Het bijhouden van adequate agendavoering

-Het versturen van klanttevredenheidsonderzoeken door Mediquest; patiënten krijgen een vragenlijst per email toegestuurd

-Het meten van (effectiviteit van) behandelresultaten (anonieme data-verzameling)

-Het deelnemen aan regionale en landelijke benchmarking t.b.v. kwaliteitsverbetering middels netwerken.

-Het uitvoeren van de wettelijk verplichte identiteitscontrole

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Medi Fysio Kaatsheuvel. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voorletters/ Voornaam

-Achternaam en tussenvoegsel

-Partnernaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adres

-(Zakelijk) Telefoonnummer

-(Zakelijk) E-mailadres

-BSN-nummer

-ID/ Paspoortnummer

-Huisarts

-Gezondheids- en Medische gegevens

-Verzekeringsgegevens

-Bankrekeningnummer

 

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot persoons- en medische gegevens krijgen alleen die medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben. Dit betreft de fysiotherapeuten van de praktijk ten behoeve van het agendabeheer en de declaratie afhandeling. Alle medewerkers van Medi Fysio Kaatsheuvel. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De medewerkers van Medi Fysio Kaatsheuvel. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Medi Fysio Kaatsheuvel. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar.

 

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de juiste veiligheidsinstellingen op onze computers, het EPD en de email. Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.

 

Cookies

De website van Medi Fysio Kaatsheuvel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer bij een later bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden.

De cookies worden onder meer gebruikt voor het meten van gebruikersgegevens van de website (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid daarvan (bijvoorbeeld om na te gaan voor welke onderwerpen bezoekers de meeste belangstelling tonen) alsmede de vereenvoudigde werking van de website (bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot ledenpagina’s). Dergelijke functionele cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welk aard dan ook. Er worden echter ook cookies gebruikt om de werking van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker (bijvoorbeeld door koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren).

Sessiecookies kunnen worden gebruikt om het navigeren op een website te vergemakkelijken. Zij worden zodra je de browser afsluit weer van uw computer verwijderd. Profileringscookies worden gebruikt om de navigatieactiviteit van een bezoeker van de website te volgen met de mogelijkheid om daarop in te spelen.

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren door je browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zijn na weigering van cookies echter niet bruikbaar.

 

De rechten van de patiënt

De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk, u heeft daarom een aantal rechten.

-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

-Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

-Het recht om uw toestemming in te trekken.

Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u te allen tijde intrekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit in eerste instantie zelf mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

 

Overdracht van uw dossier

Als u naar een fysiotherapeut in een andere praktijk gaat, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Deze staat in uw patiëntdossier. Het is gebruikelijk dat de therapeut van Medi Fysio Kaatsheuvel. het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit bij ons melden. Hiervoor kunt u een mail sturen naar admin@medifysiokaatsheuvel.nl waarna wij contact met u opnemen.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate aanpassen, zullen wij dit melden op onze website.

 

Contactpersoon

Voornaam – Achternaam: Jasper de Gardeijn

Adres: Mgr. Bekkersstraat 16

Telefoonnummer: 0686889978

E-mailadres: admin@medifysiokaatsheuvel.nl

 

Datum van opmaak: 26 juni 2023

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

 

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Amerikastraat 14
5171 PL Kaatsheuvel

Openingstijden:

Ma tot do 08:00 - 20:00
Vr 08:00 - 17:00